واحدانفاق

واحدانفاق

رای دهی:  / 7

با یاری خدای متعال وهمکاری وهمیاری شما سروران ادعایمان را اثبات می کنیم.

خانواده ای هستیم ،خانواده ای که همه اعضای یک پیکریم و بارنجیدگی خواهر و برادرمان رنجیده خاطر می شویم و این سیره وروش مولایمان علی علیه السّلام ومقتدایمان قرار داده تا هر چند گرهی کوچک از زندگی عزیزانمان باز کنیم و منتظرین نه تنها منتظر بی عمل بلکه سازنده محیطی هستیم که نمادی از جامعه مهدوی باشد.ودر زمینه ی دولت مولایمان هرچند قدری کوچک برداشته باشیم چرا که دولت کریمانه مولایمان اینگونه است.

ادامه مطلب: واحدانفاق