مدرسه علمیه رضویه

رهبری

اخبارمدرسهثبت نام كارشناسي ارشد

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

دفترچه پذيرش سطح 3 مدرسه علميه رضويه

مقام معظم رهبري(حفظه الله تعالی):
علوم اسلامی، مانند تفسیر و حدیث و فلسفه وکلام و رجال و غیرها، باید مورد اهتمام کامل و درمتن اصلی برنامه هاي حوزه باشد و براي آنها، مدارس تخصصی تشکیل گردد؛ تا این علوم که حوزه علمیه، زادگاه و پرورشگاه آن است، از مهد خود، بیگانه نگردد و در آنها، حوزه به بیرون از خود نیازمند نشود.
مدرسه علمیه رضویه در ظـلّ عنایـات حضرت صاحب الزمان )عج الله تعالی فرجه الشریف( اقدام به جذب و پذیرش طـلاب خـواهردر سه  رشته تخصصی فقه و اصول، تبلیغ، فلسفه و کـلام اسـلامی در مقطع سطح سه می نماید.

 اهداف

هدف کلی در این سطح ، تربیت مدرسان، مبلغان ، محققان و مدیران شایسته وکارآمد است، که بتوانند علاوه برآمادگی جهت کسب علوم اسلامی در مقاطع بالاتر و به صورت تخصصی،پاسخگوي شبهات جامعه نیز باشند.


مزایا
به شرکت کنندگان در دوره تخصصی سطح سه مزایاي زیر تعلق می گیرد:
.1اعطاء دانشنامه سطح سه حوزه علمیه خراسان؛
.2امکان ادامه تحصیل در سطح چهار و دکترا؛
.3توانمندسازي طلاب در عرصه هاي تدریس و تحقیق و تبلیغ؛
.4امکان تدریس در مقطع عمومی.


کلیاتی از نظام آموزشی سطح سه
مقطع سطح3 (تحصیلات تکمیلی( :
دوره اي به شیوه آموزشی_ پژوهشی بالاتر از دوره عمومی که دانش آموختگان این دوره با دارا بودن شرایط و احراز صلاحیت هاي اخلاقی موفق به دریافت دانشنامه سطح سه میشوند.
_ نظام آموزشی سطح 3به صورت سالی_ واحدي خواهد بود و هر سال نیز شامل 32هفته آموزشی است.

 

 شرایط پذیرش
داوطلبان درصورت داشتن شرایط عمومی واختصاصی ذیل، می توانند در پذیرش سطح سه مدرسه علمیه رضویه (حوزه علمیه خراسان ) ثبت نام نمایند، البته تمامی دروس در نوبت بعداز ظهر ارائه می گردد.


الف)شرایط عمومی داوطلبان
.1اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام و مذهب حقه شیعه؛
.2التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛
.3تابعیت جمهوري اسلامی ایران؛
.4برخورداري از سلامت جسمی، روحی و روانی؛
.5رعایت شئونات طلبگی و ظواهر اسلامی؛
.6عدم اشتغال به تحصیل در مراکز آموزش عالی دانشگاهی یا حوزوي؛ مگـر بـراي دارنـدگان
مجوز تحصیل همزمان از مرکز مدیریت.

 


ب)شرایط اختصاصی داوطلبان
.1اتمام سطح دو؛
.2داشتن حداقل معدل کل 14؛
.3عدم منع قانونی از ادامه تحصیل؛
.4تایید صلاحیت توسط اداره بررسی و حراست مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان .تبصره :1 طلاب مشغول به تحصیل در پایه آخر تحصیلی سطح 2در صورتی کـه واحـدهاي مانـده ایشان بیش از 10واحد نباشد، با أخذ تعهد مبنی بر اتمام دروس باقیمانده و پایاننامه خود تـا قبـل از شروع سال دوم تحصیلی سطح سه، مجاز به شرکت در پذیرش هستند. ثبـت نـام قطعـی ایشـان مشروط به اتمام کلیه واحدهاي درسی سطح پایین تر خواهد بود.

 

تبصره :2 طـلاب داراي مـدرك سـطح یـک نظـام قـدیم ) اتمـام لمعتـین و اصـول فقـه مظفـر( نیـزمیتوانند با ارائه مدرك معتبر در پذیرش شرکت نمایند.

 

 

 

 


 مراحل پذیــرش
داوطلبانی که متقاضی تحصیل در مقطع سطح سه حوزه مدرسه علمیه رضویه هستند، لازم است مراحل
ذیل را طی نمایند:


 1- ثبت نام؛

2- شرکت در مصاحبه علمی و رفتاري؛
3- تایید صلاحیت عمومی توسط حراست مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ؛
4- ثبت نام قطعی در مدرسه.

 


 مصاحبه
  مصاحبه در دو محور رفتاري و علمی برگزار میگردد:
الف)  در مصاحبه رفتـاري اطلاعـات عمـومی و صـلاحیت فـردي _ اجتمـاعی مـورد ارزیـابی قـرار
میگیرد.
ب)  در مصاحبه علمی احراز توانمندي هاي علمی موردنظر است.
ج ) بر اساس ظرفیت مدرسه ، افـرادي کـه بـالاترین امتیـاز مصـاحبه راکسـب کـرده باشـند،گزینش
میشوند.


منابع مصاحبه علمی

منابع مصاحبه علمی  عمومی  مشترك در همه رشته ها به شرح ذیل می باشد:

 

مواد مصاحبه

منابع

نام مولف

محدوده

ادبیات عرب

در حد صرف ساده و مبادي
العربیه ج 4

طباطبائی
محمدي

------

منطق

المنطق یا المنطق التعلیمی یا دانشمنطق(منطق2)

علامه مظفر
ابراهیمی
منتظري مقدم

کل کتاب

فقه

دروس تمهیدیه فی الفقه
الاستدلالی یا روضۀ البهیۀ فی
شرح اللمعه الدمشقیه

ایروانی
شهید ثانی

کتاب هاي طهارت و
صلاه- صوم

اصول

الوسیط یا اصول الفقه یا دروس
فی علم الاصول(حلقه ثانیۀ)

آیۀ االله سبحانی
علامه مظفر
شهید صدر

کل کتاب

 

 

 

منابع مصاحبه علمی اختصاصی رشته ها به شرح ذیل می باشد:

 


رشته فقه و اصول

 

محدوده

مولف

نام کتاب

عنوان

کتاب هاي ، زکات، خمس،
حج، بیع

ایروانی
شهید ثانی

دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی یا روضۀ
البهیۀ فی شرح اللمعه الدمشقیه

فقه

کل کتاب

ایروانی

دروس تمهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ

قواعد
فقهیهرشته فلسفه و کلام اسلامی

محدوده

مولف

نام کتاب

عنوان

بخش فلسفه

شهید مطهري

 

منطق، فلسفه
)
کلیات علوم اسلامی (1

فلسفه

جلد 1و 2

سعیدي مهر
ربانی گلپایگانی

 

آموزش کلام اسلامی یا
عقاید استدلالی

کلام اسلامی

 

 

رشته تبلیغ

محدوده

مولف

نام کتاب

عنوان

کل کتاب

کرمی

روش تبلیغ

مهارت تبلیغ

کل کتاب

ملا نوري

روش سخنرانی دینی

روش سخنرانی

 

 

 جدول زمان بندي پذیرش

 

موضوع

زمان

18/3/98    الی   14/4/98

ثبت نام

     98/04/15الی   10/5/98

مصاحبه علمی

هفته اول شهریور ماه 98

اعلام نتایج نهایی

تا  21/06/98

ثبت نام قطعی

تـذکّــرات
ثبت نام فقط بصورت حضوري در مدرسه علمیه رضویه برگزار می گرددومدارک لازم جهت ثبت نام به همراه داشته باشید.


مدارك لازم جهت ثبت نام:
.1یک قطعه عکس 3 × 4با پوشش کامل اسلامی (تمام رخ و جدید)
.2
اصل مدرك تحصیلی یا معرفی نامه رسمی
.3
اصل کارت ملی و شناسنامه
داوطلبان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شـماره 05132222844 داخلی 22تمـاس حاصـل نمایند.

 

 

مدرسه علمیه رضویه :

خراسان رضوی میدان شهدابطرف چهارراه شهدا شیرازی 19- پلاک 19                    تلفن :    051-32251741

051-32222844

 

 

پیروز وسربلند باشید،

تحصیلات تکمیلی مدرسه علمیه رضویه

www.mrazavieh.org

@tmrazaviehnews