خوش به حالت

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

خوش به حال شب زنده داران

#سوار_سپید

#خوش_به_حالت :

نیمه شبه،سکوت همه جاروفراگرفته،نبض شهرهم آروم شده،ازآنهمه هیاهو  وسروصدا جزسکوت شبانه وگهگاه صدای جیرجیرکی چیزی به گوش نمی رسد.

خیلی ها خفته اند یا درآغوش محبوبشان ویا دربستر رویاهایشان، واندکی نیز با کابوس ها ویا دغدغه های ادامه یافته از روزشان درگیر،

خوش به حالت ،

 

آری تورامی گویم :

 خوشابه حالت که ازخواب بیدارشده و باآرامش وعشق وضوگرفته و به دیدارمحبوب حقیقی رفته ای و درحالی که دیگران درآغوش محبوب مجازی ویا انسی خود خفته اند ،توبا معشوقِ هستی ،اُنس گرفته و عاشقانه بااوزمزمه و نجواداری ،

آری دراین هنگام است که فرشتگان برتوغبطه میخورند،چراکه او تورادر بر گرفته واز نورخود برتو می پوشاند،

و توصبح برمی خیزی درحالی که صورتی نورانی داری…

 ومن حق دارم برتوغبطه بخورم ،چراکه درشبم به غفلت سپری کردم.

عمرم گذشت دربی خبری و هنگام لبریز عشق من غایب وغافل،

اعتکاف عاشقانه درکوی معشوق حقیقی

لذّت عاشقانه ها ی جاری برای عاشق فانی .....

دخترای رضویه سوارای سپید، خوش به حالتون...