مدرسه علمیه رضویهروزهایی برای وحدت کلمه

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

روزهایی برای وحدت کلمه اربعین، عامل وحدت اسلامیکجا شما آقایان مى‏ توانستید در رژیم سابق- که دل بسته بود به جدا کردن روحانى از دانشگاه و نظامى از غیر نظامى و هر گروهى را در مقابل گروه دیگر با تحریکات و تبلیغات قرار دادن- در یک مجلس مجتمع بشوید و روى یک مقصد، آن هم مقصد پیش‌برد

اسلام و انقلاب اسلامى و تحکیم جمهورى اسلامى، همه فعالیت داشته باشید؟ ما از دست امریکا نباید خیلى گله کنیم و لو ام الفساد اوست، لکن از کشورهاى اسلامى و از حکومتهاى اسلامى باید شکوه کنیم و فریاد بزنیم. اسلام این قدر براى اجتماع و براى وحدت کلمه، هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است؛ یعنى، روزهایى را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت مى‏ شود مثل عاشورا و اربعین. و قرآن کریم پافشارى دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم، مسلمین از هم، و ید واحده باشند و معتصم به «حبل اللَّه» باشند. (صحیفه امام، ج‏15، ص:437و 438)