• اردوی جهادی روستای سعید آباد

    شروع اردوی جهادی :1/6/95تا10/6/95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95مبلغین مدرسه علمیه رضویه

نمودار سوابق تبلیغی مدرسه علمیه رضویه

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

نمودار سوابق تبلیغی مدرسه علمیه رضویه

نمودارسوابق تبلیغی مدرسه علمیه رضویه