• اردوی جهادی روستای سعید آباد

    شروع اردوی جهادی :1/6/95تا10/6/95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95مبلغین مدرسه علمیه رضویه

ره پویان فاطمی سلام الله

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

طرح ره پویان فاطمی سلام الله (3)

ره پویان فاطمی سلام الله

دوره آموزشی مبلغات سنتی