ثبت رزرومه مبلغات مدرسه علمیه رضویه
 1. برای تکمیل پرونده تبلیغی و تعامل هر چه بهترباشما عزیز گرامی امیدواریم که موارد مندرج درفرم راتماما وبا دقت کامل پربفرمایید،پاسخ به مواردستاره دار الزامی می باشد.
 2. نام ونام خانوادگی(*)
  لطفا دوباره نام خود رادرج نمایید.
 3. نام پدر
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 4. شماره شناسنامه
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 5. تحصیلات حوزوی
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 6. تخصص اصلی تبلیفی
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 7. تحصیلات کلاسیک(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 8. تاریخ تولد(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 9. وضعیت تاهّل(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 10. تلفن ثابت(*)
  لطفا ازاعداداستفاده نمایید.
 11. تلفن همراه(*)
  لطفا ازاعداداستفاده نمایید.
 12. آدرس محل سکونت(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 13. لطفامواردزیررابادقت پرکنید:
 14. سوابق علمی وتحصیلی:(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 15. سوابق فرهنگی وتبلیغی:(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 16. سوابق شغلی واجرایی:(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 17. سوابق پژوهشی:(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 18. به چه نوع مطالعاتی علاقه دارید؟
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 19. توانمندی های خودرابیان کنید:(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 20. ایمیل شما(*)
  لطفا ایمیل صحیحی راقید بفرمایید.
 21. چه روزهاوچه ساعاتی میتوانیددرحوزه حضورداشته باشید؟(*)
  لطفا متن پیام را خالی نگذارید.
 22. ارسال فرم