• اردوی جهادی روستای سعید آباد

    شروع اردوی جهادی :1/6/95تا10/6/95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95مبلغین مدرسه علمیه رضویه

مبلغین

شیوه های تبلیغ قسمت اوّل

رای دهی:  / 5

و چون زلیخا به یوسف نظر نمود، شیفته و بی قرار وی شد. زنان مصری او را نکوهیدند. زلیخا بر آن شد تا مجلسی بیاراید.

در یک ضیافتی دل پذیر، تیغه بران و براق چاقوها، میوه ها را آماده تناول می کرد که ناگهان یوسف فراخوانده شد، و چون بدرخشید، خورشید زیبایی او را تحسین گفتند و دست از ترنج نشناختند انگشتان خویش بریدند و وی را نه آدمی، بلکه «فرشته ای کریم» پنداشتند. در چنین هنگامه ای، زلیخا فرصت بربود، و آهنگ خود هویدا ساخت.

« فذلکن الذی لمتننی فیه»

هماره در این اندیشه بودم که اگر بتوان چهره زیبا و دلنشین حق را در برابر دیدگان نگران و منتظر انسان ها به تصویر کشید و فضای جان آنان را با نسیم فرح بخش و شمیم دل انگیز حقیقت آشنا نمود، خود مفتون و مجذوب آن خواهند شد. این معنی از زلال کلام بلند امیران سخن «ائمه اطهار» علیهم السلام استفاده می شود، این سخن جاودانه امام مهربانی ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء است که فرمود:

ادامه مطلب: شیوه های تبلیغ قسمت اوّل

زیر مجموعه ها