معرفي بخش آموزش

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

معرفي بخش آموزش

مدرسه علمیه رضویه

«آموزش» يكي از بخش‌هاي اجرايي مدرسه علميه رضويه است. اساس برنامه‌هاي اين بخش بنابر قوانين و ضوابط شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران (خراسان) و شوراي هماهنگي مكتب، تصميم‌هاي مديريت و پيشنهادات و انتقادات اساتيد وخواهران طلبه مي‌باشد.

برخي از فعاليت‌هاي اين بخش عبارتند از:

آموزش و مديريت

از فعاليت‌هاي مهم بخش آموزش همكاري و همفكري با مديريت مي‌باشد كه مهم‌ترين آن اموري از جمله، انتخاب اساتيد درهر نيمسال درسي و معرفي اساتيد در پاسخ به درخواست ديگرحوزه‌هاي علميه خواهران، بررسي موجه بودن غيبت‌هاي بيش از— تنظيم آئين نامه مكتب، انجام مصاحبة حضوري با خواهران  متقاضي ورود به حوزه و…. است.

 آموزش و اساتيد

مسئولين آموزش در آغاز هر نيمسال تحصيلي با اساتيدي كه از طرف مديريت تعيين گرديده‌اند ارتباط برقرار كرده و متن هر درس را به استاد مربوطه ارائه و ساعت‌هاي درسي را با ايشان هماهنگ مي‌نمايند.

با برگزاري جلسات اساتيد، سعي در دريافت انتقادات و پيشنهادات اساتيد درباره متن درسي، زمان اختصاص يافته به هر درس، كيفيت فعاليت درسي خواهران و موارد ديگر داشته و پس از بررسي موضوع با توجه به تصميم مديريت اقدامات و تغييرات لازم و مفيد را به انجام رسانده و از سوي ديگر با نظر سنجي از طلاب درباره اساتيد، نظرات جمع آوري شده را به ايشان ارائه مي‌نمايد.

البته مسئولين آموزش در تمام ايام سال تحصيلي پذيراي انتقادات و پيشنهادات يا هر مطلب ديگري از سوي اساتيد مي‌باشند.

آموزش و خواهران طلبه

تعيين واحدهاي درسي خواهران در آغاز هر نيمسال و راهنمايي افراد درباره ضرورت انتخاب واحدهايي كه پيش نياز هستند و حذف آن‌ها پيامدهايي در درس‌هاي نيمسال آينده به وجود مي‌آورد، امكان كاهش يا افزايش واحدهاي درسي در هر نيمسال براي هر فرد و ديگر مسائلي كه در تعيين واحد بايد رعايت شود.

ايفاي نقش واسطه بين خواهران طلبه و اساتيد درباره تنظيم تاريخ امتحانات وتغييرات احتمالي آن و انتقال نظرات و بسياري مسائل ديگر نيز برعهده بخش آموزش مي‌باشد. البته برگزاري امتحانات ميان ترم و پايان ترم خود شامل فعاليت‌هاي گسترده و متنوعي است، مانند تنظيم روز و ساعت برگزاري امتحانات، تعيين و آماده‌سازي محل برگزاري امتحان، نظارت برنظم و آرامش جلسه امتحان، آماده كردن برگه‌هاي سوال و دريافت برگه‌هاي  خواهران در پايان امتحان و ارائه آن به اساتيد و يا فرستادن آن به شورا، دريافت  و اعلام نمرات و پيگيري اعتراضات خواهران نسبت به نمرات اعلام شده، از جمله اين فعاليت‌ها است.

با توجه به اهميت و ضرورت امر«مباحثه» در نظام درسي حوزه‌هاي علميه، بخش آموزش در كنار ساير  فعاليت‌ها به تنظيم ساعت‌هاي مباحثه براي دروس مختلف و رسيدگي به چگونگي مباحثه‌هاي خواهران و غيبت‌هاي ايشان در ساعت‌هاي مباحثه نيز مي‌پردازد.

برگزاري كلاس‌هاي فوق برنامه درسي الزامي از طرف شوراي مديريت كه با توجه به پيشنهاد خواهران تشكيل مي‌شود و تنظيم زمان و پيگيري ديگر مسائل مربوط به اين كلاس‌ها نيز قسمتي ديگر از فعاليت‌هاي بخش آموزش را تشكيل مي‌دهد.

آموزش و شوراي مديريت

 شركت در جلسات شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران (خراسان) كه در طول سال مخصوص مسئولين آموزش مكاتب برگزار مي‌شود و انتقال مسائل لازم به مسئولين در اين جلسات يكي ديگر از مسئوليت‌هاي بخش آموزش است.

ارسال و دريافت نامه‌هاي اداري بين شوراي مديريت و بخش آموزش درباره تاريخ امتحانات پايان ترم در اوايل هر نيم‌سال و تغييرات احتمالي آن، صورت جلسه برگزاري امتحانات، فرستادن برگه‌هاي امتحاناتي كه مصحح آن از طرف شوراي مديريت تعيين مي‌شود؛  پس از شمارش و تطبيق آن‌ها  با فهرست اسامي خواهران حاضر در جلسه امتحان؛ اعلام نمرات و رسيدگي به اعتراضات، تغييرمتون آموزشي يا تغيير مقدار متن امتحاني، گزارش پيشرفت تحصيلي و …. نيز بخشي از فعاليت‌هاي آموزش را تشكيل مي‌دهد.

آموزش و بايگاني

از ديگر فعاليت‌هايي كه زمان زيادي براي انجام آن لازم است ودقت فراوان درآن ضروري مي‌باشد بايگاني كردن گزارش تمام كارهايي است كه در بخش آموزش به طور رسمي انجام مي‌شود، مانند: تهيه تمام ليست‌هاي امتحاني ،نمونه سوال‌هاي امتحاني، صورت جلسه، فرم‌هاي مرخصي، كارنامه‌ امتحان جامع دوره‌ عمومي خواهران فارغ‌التحصيل، نامه‌هاي فرستاده شده يا دريافت شده شوراي مديريت، نوشتن چهار دوره نمرات در دفتر كارنامه‌ فردي، كارنامه رسمي، دفتر بايگاني، دفتر نمرات هر سال، نمودارهاي پيشرفت تحصيلي با معدل‌گيري جداگانه براي دروسي كه درمدت چند سال تدريس شده است.