معرفی و تعریف اجمالی طرح هسته علمی تخصّصی

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

مقام معظم رهبری :

ما نبايد به فراگيرى قانع باشيم؛ بايد هدفِ تحقيق و آموزش ماتوليد علم باشد... ما از لحاظ استعداد، نسبت به كسانى كه دانش را در دنيا توليد كردند، گسترش دادند، پيش بردند و براساس دانش، فن آوريهاى پيچيده را به وجود آوردند، كمبود نداريم. البته توليد علم به معناى اين نيست كه ماترجمه وفراگيرى را نفى كنيم؛ نه،آن هم لازم است، بلكه من مى گويم درترجمه وفراگيرى نبايدتوقّف كرد... حوزه واستادان مؤمن ومعتقدبه اسلام مى توانند با جستجو وتفحّص، نقش ايفا كنند. اين جا ازآن جاهايى است كه ما بايد به تولید علم برسيم.

 در ديدار جمعى از استادان دانشگاههاى سراسر كشور82/8/8

تعریف هسته علمی تخصّصی

 

هسته علمی طرحی به منظور سازماندهی تحقیقاتی متناسب با فرهنگ وتفكر طلبگی و بستري مفیدو سازنده براي طلاب مستعد جهت ارتقاء بنیه علمی ومشاركت درزمینه هاي علمی تحقیقاتی مورد نیاز جامعه است.

 

اجرا ي طرح هسته علمی تخصّصی

- جذب نيروهای توانمند درامرپژوهش، اساتيد، افراد بامدرک سطح سه و ...

- قرآن مجيد به عنوان کتاب درسی برای همه رشته ها

- تشكيل کميته های مختلف با فعاليت های تحقيقی همراه با آموزش های لازم

 -- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصّصی دررشته های مختلف ومورد نياز اعضاء

- برگزاری جلسات پرسش وپاسخ علمی مورد نيازکليه رشته هاجهت ارتقاءکيفی بحث درتحقيق وپژوهش

- تشكيل حلقه های علمی وتخصّصی که شامل: حلقه های تفسيرعلوم قرآنی، فقه واصول، فلسفه وکلام

- علوم حدیث، تاریخ اسلام، فرق ومذاهب، اخلاق وتربيت، زبان انگليسی

-- برقراری ارتباط بامراکزپژوهشی سراسرکشوربرای ارتقاء سطح علمی وکيفی پژوهش وتدوین کتب

 

اهداف كلی هسته علمی تخصّصی

- ارتقاء سطح علمی وپژوهشی اعضاء درهرزمينه ای دررشته های مختلف همراه باعمل وتهذیب نفس

 - تربیت اساتیدتوانمند بامعلومات عالی درهمه رشته ها

- تربیت نیروي محقق وپژوهشگر ونویسنده درکليه رشته ها

- تربیت نیروي متخصص وکارشناس دررشته های مختلف حوزوی وغير حوزوی

-  بروزكردن اطلاعات وداشتن توانایی بالا درکاربردی و بروز رسانی مطالب تحقيق شده

- تربیت مؤلف وتوانایی هر یک از اعضاء برای تأليف کتب در زمينه ها ی گوناگون

- تولید علم که مهمترین وهدف نهایی هسته علمی تخصّصی

 

نمودار اهداف هسته علمی تخصّصی

اهداف هسته علمی

- ارتقاء  سطح علمی وپژوهشی

- تربیت  اساتیدتوانمند

- تربیت  نیروي محقق

- تربیت نیروي متخصّص

-- بروزكردن اطلاعات

- تربیت مؤلف

- تولید علم